دكوراسيون داخلي دكوراسيون داخلي .

دكوراسيون داخلي

دكوراسيون داخلي


نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي با قاب آينه دور

كد محصول : wall mirror 1

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد و قاب دودي

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

آينه تراشدار طرح لوزي
 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح مربع منظم

كد محصول : wall mirror 2

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

آينه تراشدار ديواري

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح موج

كد محصول : wall mirror 3

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح شش ضلعي

كد محصول : wall mirror 4

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

آينه تراشدار روي ديوار طرح لوزي

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي عمودي

كد محصول : wall mirror 5

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در هر ابعاد وهر تعداد

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح دايره برجسته

كد محصول : wall mirror 6

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

اينه طرح دايره برجسته روي ديوار

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي افقي

كد محصول : wall mirror 7

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح

كد محصول : wall mirror 1

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح تركيب بندي مربع و مستطيل

كد محصول : wall mirror 9

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي ميني

كد محصول : wall mirror 10

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه مسي

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي عمودي برنز

كد محصول : wall mirror 11

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در هر ابعاد وهر تعداد

رنگ : آينه برنز ( قهوه اي )

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي درب وهمچنين ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي برنز

كد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز ( قهوه اي ) , دودي

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 
 

نام محصول : آينه تراشدار به همراه قاب طرح تركيب مربع برجسته

كد محصول : wall mirror 13

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح تركيب بندي مربع و مستطيل

كد محصول : wall mirror 14

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز ( قهوه اي )

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : آينه برشدار ديواري طرح نواري

كد محصول : wall mirror 15

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه برنز ( قهوه اي ) و يا دودي

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي

كد محصول : wall mirror 16

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار درب ورودي , سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 
 

نام محصول : آينه پتينه به همراه فرم برجسته

كد محصول : wall mirror 17

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد پتينه

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : دو هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح لوزي افقي

كد محصول : wall mirror 18

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح مربع قابدار

كد محصول : wall mirror 19

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار درب ورودي  , راهرو , سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ...

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح آجري كابينتي

كد محصول :  k wall mirror 20

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در هر ابعاد وهر تعداد

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار در فضاي مابين كابينت .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 
 

نام محصول : آينه تراشدار ديواري طرح مربع منظم

كد محصول : wall mirror 21

مشخصات محصول : 

 ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار سالن , اتاق نشيمن , اتاق غذا خوري , اتاق خواب و ... .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 
 

نام محصول : آينه لوزي تراشدار ديواري ميني طرح كابينتي

كد محصول :  22 k wall mirror

مشخصات محصول : 

ابعاد : قابل اجرا در هر ابعاد وهر تعداد

رنگ : آينه سفيد

قابليت نصب آسان بر روي كليه سطوح

موارد كاربرد : قابل نصب بر روي ديوار در فضاي مابين كابينت آشپزخانه .

زمان سفارش : يك هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .


برچسب: آينه ديواري،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۷:۲۶ توسط:حسني موضوع:

دكوراسيون داخلي


 

نام محصول : شيشه تزييني درب ورودي  طرح طاووس

كد محصول : Dt50

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 60*180

شيشه دست ساز تيفاني سه جداره

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب ورودي طرح گل

كد محصول : Dt51

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 200*80 سانتيمتر

شيشه دست ساز تيفاني

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب لابي با طرح گلهاي فانتزي

كد محصول : Dt52

مشخصات محصول : 

        ابعاد : 160*50 , 120 * 80

     شيشه دست ساز تيفاني

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان و دربهاي بادبزني

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب سالن

كد محصول : Dt53

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 120*60

شيشه استين گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب ورودي با طرح مدرن

كد محصول : Dt54

مشخصات محصول : 

           ابعاد : 120*80 , 140*30

شيشه دست ساز

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب با طرح انتزاعي

كد محصول : Dt55

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 120*80

شيشه استين گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني درب با طرح كلاسيك گل

كد محصول : Dt56

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 120*80

شيشه استين گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : درب ورودي , درب لابي , درهاي داخلي ساختمان , دربهاي چوبي و فلزي , درب بيروني ساختمان .

زمان سفارش : 30 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

منبع:

 

 

 

 

 

 


برچسب: درب هاي تيفاني،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۳:۴۸ توسط:حسني موضوع:

دركوراسيون داخلي


نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws10

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  60*60  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws11

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  90*50   سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws12

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  قطر 60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws13

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  قطر 60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws14

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  قطر 60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  60*60  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  60*60  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws17

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  60*60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح پرنده

كد محصول : Ws18

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 100*80  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws19

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  نيم دايره با قطر 150سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح ويكتوريا

كد محصول : Ws20

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  قطر 120 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws21

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  130*140 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws22

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  100*120 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws23

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  180*180 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول :Ws24

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    60*70 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح مدرن

كد محصول : Ws25

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   60*120 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws26

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 80*140 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح معلق

كد محصول : Ws27

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  30*140 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح حباب

كد محصول : Ws28

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  طول 170 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws29

مشخصات محصول : 

             ابعاد : طول 130 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws30

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    60*160 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws31

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 120*80  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws32

مشخصات محصول : 

            طرح معلق تلفيقي

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws33

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   140*60  سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws34

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    180*60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول :Ws35

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  190*60 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws36

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  120*80 سانتيمتر

شيشه استين گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره

كد محصول : Ws36

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  150*80 سانتيمتر

شيشه استيند گلس

قابل نصب در درب فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .


برچسب: پنجره استين،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۵۳:۲۶ توسط:حسني موضوع:

دكوراسيون داخلي


 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح موج

كد محصول : WF21

مشخصات محصول : 

            ابعاد : 100*70 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح انتزاعي

كد محصول : WF22

مشخصات محصول : 

           ابعاد :  50* 50 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح پروانه

كد محصول : WF23

مشخصات محصول : 

            ابعاد :  50*90 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح سنتي

كد محصول : WF24

مشخصات محصول : 

           ابعاد :  100*50 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در  فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح مدرن

كد محصول : WF25

مشخصات محصول : 

           ابعاد :  50*70  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در  فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح درخت

كد محصول : WF26

مشخصات محصول : 

         ابعاد : 150*170 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در  فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح قطره

كد محصول : WF27

مشخصات محصول : 

          ابعاد : 110*30  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح رز

كد محصول : WF28

مشخصات محصول : 

          ابعاد : 80*90   سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در  فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح تك گل

كد محصول : WF29

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر 50  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح خورشيد

كد محصول : WF30

مشخصات محصول : 

       ابعاد : 120*120   سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح درخت پاييزي

كد محصول : WF31

مشخصات محصول : 

       ابعاد : 160*200  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح نگين

كد محصول : WF32

مشخصات محصول : 

         ابعاد :60 *150  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش :8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح خط و نقطه

كد محصول : WF33

مشخصات محصول : 

            ابعاد : 40*60  سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح ماهي

كد محصول : WF34

مشخصات محصول : 

           ابعاد : 50*80 سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب در فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .

 

 

نام محصول : شيشه تزييني پنجره طرح نقطه

كد محصول : WF35

مشخصات محصول : 

          ابعاد : 60*60   سانتيمتر

شيشه تزييني منقوش با تكنيك همجوشي شيشه

قابل نصب درفضاهاي داخلي و خارجي ساختمان

 

موارد كاربرد : پنجره هاي  ورودي , پنجره هاي  لابي , پنجره هاي فضاهاي داخلي ساختمان , پنجره هاي دكوراتيو سرويسهاي اتاق خواب , پارتيشن بندي و ... .

زمان سفارش : 8 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهاي مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط كشور .


برچسب: پنجره هاي فيوز،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۴۴:۴۳ توسط:حسني موضوع: